Verkoopsvoorwaarden

Door het ondertekenen van de bestelopdracht, het aanvaarden van de levering of van de factuur, verklaart de koper kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en verbindt hij zich tot naleving ervan.

Gedrukte aankoopvoorwaarden op bestelbon van de kopers zijn ons slechts tegenstelbaar indien deze door ons schriftelijk zijn aangenomen.

 

1.    Levering


Alle goederen reizen uitsluitend op risico van de koper, zelfs indien deze verzending franco gebeurt.  Voor iedere levering van goederen en diensten worden vervoers- en verpakkingsonkosten aangerekend in functie van gewicht, afstand en wijze van verzending.

Door ons opgegeven leveringstermijnen worden steeds vrijblijvend verstrekt.   In geen geval zal het overschrijden van deze termijnen door de koper kunnen ingeroepen worden als reden voor ontbinding van zijn bestelling of voor het aanrekenen van schadevergoeding.


2.    Eigendomsvoorbehoud


In afwijking van artikel 1583 BW blijft Delta Services Troch BVBA eigenaar van alle geleverde goederen tot bij volledige betaling van de overeenstemmende factuur en/of intresten en/of forfaitaire vergoeding. Met verlies van alle betaalde voorschotten heeft de verkoper het recht de waar te aller tijde terug te halen, waar deze zich ook moge bevinden, zonder enige gerechtelijke tussenkomst.  Voor zover nodig machtigt de koper de verkoper in de door de koper bezette plaatsen binnen te treden.

 

3.    Klachten

 

Een klacht is slechts geldig wanneer zij ons binnen de termijn van acht dagen na ontvangst van de goederen per aangetekend schrijven wordt medegedeeld.

Eventuele terugzending van de goederen zal slechts mogen geschieden na de uitdrukkelijke toestemming van Delta Services Troch BVBA, alhoewel deze steeds zal geschieden onder voorbehoud van alle rechten voor Delta Services Troch BVBA en zonder enige nadelige erkenning.

 

4.    Waarborg


De verleende waarborg dekt uitsluitend fouten van het materiaal, constructie of montage gedurende een periode van zes maanden, te rekenen vanaf de datum dat het materiaal ter beschikking van de koper wordt gesteld.

De waarborg beperkt zich tot vervanging van het materiaal in het magazijn van de verkoper van de ondeugdbaar bevonden onderdelen.  De uiteindelijke beslissing tot aanvaarding van een waarborgaanvraag ligt onherroepelijk bij de fabrikant van de betrokken onderdelen.  Prestaties, onderhoudsproducten en verslijtdelen komen nooit in aanmerking voor de waarborg.

 

5.    Betaling


Onze facturen zijn betaalbaar in Erpe op ons adres, contant en zonder aftrek.  Geen enkele weigering van betaling hetzij van een gedeelte, hetzij van het totale factuurbedrag, op grond van een door de koper opgeworpen geschil of bij wijze van waarborg wordt toegelaten, zelfs niet voor een beperkte periode.

Bij laattijdige betaling zal zonder enige voorafgaande verwittiging een interest ten belope van 1% per maand verschuldigd zijn vanaf factuurdatum.  Bovendien zal een bijzondere forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 15% van het totale factuurbedrag, dit met een minimum van € 45,00.  Voor de berekening van de interest zal elke begonnen maand als een volledige maand aanzien worden.

 

6.    Verbreking


Hetgeen hierboven bedongen werd in verband met laattijdige betaling houdt geen verzaking in aan ons recht om, in ieder geval van wanbetaling en indien wij zulks verkiezen, de verbreking van de verkoop met schadevergoeding te vorderen.

Deze schadevergoeding zal gelijk zijn aan 30% van de verbroken verkoop, dit onverminderd ons recht om bovendien terugbetaling te vorderen welke wij dienen te maken om de goederen weer in ons bezit te stellen en opnieuw in hun oorspronkelijke staat te stellen.

 

7.    Vennootschap


Indien de overeenkomst wordt afgesloten ten voordele van een vennootschap verbindt de zaakvoerder zich solidair met de vennootschap voor alle uit onderhavige overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.  De zaakvoerder erkent bij deze kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden.

 

8.    Voorschotten of waarborgen


Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden machtigt de koper ons te aller tijde, dat wil zeggen alvorens te leveren of met de levering voort te gaan, een bankgarantie voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen te verlangen.  Zolang deze garantie niet gesteld is geworden zijn wij gerechtigd alle verdere leveringen op te schorten.  Hetzelfde geldt zolang door de koper niet voldaan werd aan zijn betalingsverplichtingen betreft reeds eerder uitgevoerde werken of leveringen.

 

9.    Herstellingskosten en bestekkosten


Deze dienen steeds contant betaald te worden bij afhaling of levering van de toestellen.

 

10.    Afwijkingen op deze algemene verkoopsvoorwaarden

 

Onze algemene verkoopsvoorwaarden annuleren en vervangen alle hiermee tegenstrijdige of aanvullende bepalingen of voorwaarden vermeld op het aankooporder of op andere documenten van de koper.  Afwijkingen op onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts geldig mits uitdrukkelijke schriftelijke mededeling hiervan aan de koper.

 

11.    Als verkoper wordt verstaan Delta Services Troch BVBA, als koper de klant


12.    Betwisting


Alleen bij rechtbanken van het arrondissement Aalst – Dendermonde